SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE


„ Esencją szkoły promującej zdrowie są ludzie tworzący społeczność szkolną

i potrafiący rozwijać dialog, którego sensem jest wiara w drugiego człowieka, wiara

w jego potencjał zdrowotny ”

                                                                                         Michał Kawecki

 

Od 17 lat należymy do Wojewódzkiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie. Już dużo wcześniej czyniliśmy starania by otrzymać ten zaszczytny tytuł. Swój cel osiągnęliśmy, gdy spełniliśmy wszystkie wymagania przewidziane regulaminem. Szkoła podstawowa

i gimnazjum otrzymały pierwszy CERTYFIKAT 7 grudnia 2003 roku. Dzięki staraniom uczniów, nauczycieli i rodziców szkoła podstawowa otrzymała drugi CERTYFIKAT 23 listopada 2007 roku. Obecnie Zespół Szkół stara się otrzymać KRAJOWY CERTYFIKAT SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE. Podejmujemy działania wspierające społeczność szkolną w potęgowaniu indywidualnego potencjału zdrowia.

 

Nasza szkoła jest miejscem, w którym panuje dobra atmosfera, gdzie nasi uczniowie pozyskują wiedzę jak się zdrowo odżywiać i lepiej żyć.

 

Cenimy zdrowie fizyczne- bo zapewnia dobre funkcjonowanie organizmu.

Cenimy zdrowie psychiczne- bo zapewnia dobre samopoczucie.

Cenimy zdrowie społeczne- bo pozwala na utrzymywanie prawidłowych relacji

z innymi ludźmi.

Cenimy zdrowie duchowe- bo stanowi wartość życia osobistego każdego z nas.

 

W zakresie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia placówka podejmuje szereg działań:

-kładziemy nacisk na aktywną realizację zajęć pozalekcyjnych;

-przy szkole działa Ludowy Uczniowski Klub Sportowy z sekcją zapaśniczą;

-odbywają się zajęcia sportowe na nowym kompleksie boisk „Orlik” ;

-zajęcia sportowe tenisa stołowego ;

-organizacja zajęć rozwijających talenty i zainteresowania (koło dziennikarskie, koło teatralne, koło informatyczne);

-festyn zdrowia, zaangażowanie całej społeczności lokalnej;

-precyzyjnie analizujemy metodą małych kroków potrzeby, wybierając problem priorytetowy;

-pomoc uczniom mającym trudności w nauce;

-realizacja programów profilaktycznych m.in. : „Nie pal przy mnie, proszę.”, „Czas przemian”, „Znajdź właściwe rozwiązanie” , „Szklanka mleka”, „Owoce w szkole”;

-czynnie włączamy się w realizację projektu o bezpieczeństwie ruchu drogowego, organizując kampanię dla społeczności szkolnej i całego środowiska lokalnego;

-realizujemy projekty unijne mające na celu rozwój indywidualny dziecka (jego potrzeby i pasje), odbywają się m.in. gimnastyka korekcyjna, zajęcia rytmiczne, cyrkowe, plastyczne, teatralne, informatyczne, redakcyjne, wyjazdy na basen, koła zainteresowań oraz zajęcia wyrównujące braki dydaktyczne.

 

Organizacja pracy placówki dostosowana jest do potrzeb dziecka i oczekiwań rodziców:

-opieka świetlicowa w godzinach od 6:30 do 16:00;

-pełne wyżywienie: cztery posiłki w ciągu dnia (posiłki sporządzane w szkolnej kuchni);

-opieka medyczna;

-opieka pedagoga i logopedy.