Historia szkoły


                                                    

     Na początku kwietnia 1945r. działacze byłego Związku Polaków w Niemczech zorganizowali w Olsztynie Wydział Szkolny, zwany później Wydziałem Oświaty i Kultury, który zajął się organizowaniem placówek oświatowych. 1 września powołano Kuratorium Okręgu Szkolnego Mazurskiego w Olsztynie, któremu podlegały utworzone    w poszczególnych powiatach Inspektoraty Szkolne. Pierwszym inspektorem powiatu lidzbarskiego został Stanisław Rejkowski.
       We wrześniu 1945 na terenie powiatu lidzbarskiego rozpoczęło pracę kilkanaście szkół. Rozpoczęcie nauki było ważne zarówno dla uczniów jak i rodziców. Chodziło o jak najszybsze zakończenie spowodowanej wojną przerwy w nauce oraz w miarę możliwości szybkie odrobienie spowodowanej tą przerwą braków. Początkowo brakowało wszystkiego – nauczycieli, podręczników, zeszytów, kredy, opału. Jednak mimo tych trudności w lutym 1946 roku zabrzmiał pierwszy dzwonek w Szkole Podstawowej w Rogóżu.

Szkoła w latach  1946- 1968

 Pierwszym kierownikiem i początkowo jedynym nauczycielem szkoły był Romuald Ambros.
 Miał on pod swoją opieką ( w jednym pomieszczeniu ) 43 uczniów różnych roczników.

W pierwszych arkuszach założonych przez kierownika w adresie szkoły brzmiała nazwa Rogenhausen. Dopiero 4 czerwca 1946r. na podstawie pisma starosty K. Kondrackiego opartego na zarządzeniu Ministra Administracji Publicznej i Ministra Ziem Odzyskanych nazwa wsi została określona jako Rogóż
             Pierwsze zakończenie roku szkolnego odbyło się 28 czerwca 1946 roku.
 We wrześniu 1946 roku w szkole uczyło trzech nauczycieli. W następnych latach ich liczba wzrastała wraz z liczbą klas. Początkowo były to cztery oddziały, następnie ta liczba  wzrosła do siedmiu. Do roku 1965 szkoła nosiła nazwę ,,Szkoła Ogólnokształcąca Stopnia Podstawowego’’. W 1947 roku pracę w niej rozpoczęła pani Halina Aramowicz (z domu Raszkiewicz). Od 1949 do 1968 roku pełniła ona funkcję dyrektora szkoły. Przed nią przez krótki okres czasu kierownikiem był pan Olszewski.
Do roku 1966 w okolicznych wioskach takich jak Kotowo, Napraty i Knipy istniały samodzielne szkoły podstawowe ( cztero i sześcioletnie–w zależności od liczby dzieci). Od 1966 roku szkoły te zaczęły funkcjonować jako punkty filialne Szkoły Podstawowej  w Rogóżu.
W roku 1966 w wyniku reformy szkolnictwa powstaje ośmioklasowa szkoła podstawowa, a w czerwcu 1967 roku opuszczają ją pierwsi absolwenci klasy ósmej.

 

            Lata 1968 - 1996

 W 1968 roku dyrektorem szkoły zostaje pan Kazimierz Krasnowski - długoletni nauczyciel matematyki.
 Na przełomie lat 60-tych w pomieszczeniach szkoły odbywały się spotkania Koła Gospodyń Wiejskich. Przewodniczącą była nauczycielka, pani Ryszarda Dąbrowska. W trakcie spotkań odbywały się kursy pieczenia, gotowania, sŻyciaitp. Zajęcia prowadzili sprowadzani instruktorzy. W szkole aktywnie działało harcerstwo prowadzone przez polonistkę,  panią Helenę Adamowicz. Młodzież brała aktywny udział w zawodach  i rozgrywkach sportowych.
 Lekcje w szkole odbywały się w trzech budynkach. Dwa z nich przecinała szosa, natomiast trzeci był oddalony o ponad 300 metrów od pozostałych. Stanowiło to zagrożenie dla dzieci i utrudnienie w nauczaniu. Dopiero w latach 70-tych szkoła wzbogaciła się  o ogrodzenie. Przed głównym budynkiem został wylany asfalt. Zagospodarowano teren pod kątem uprawiania sportu. Zajęcia wychowania fizycznego prowadzone były w dużej klasie, w czerwonym budynku przy cmentarzu. Pod koniec lat 70-tych szkole została udostępniona sala widowiskowa. Organizowano w niej uroczystości szkolne oraz prowadzono lekcje wychowania fizycznego.
 W latach 80- tych przeprowadzono remont kapitalny szkoły. Piece kaflowe zostały zamienione na centralne ogrzewanie. W budynku doprowadzono wodę i założono sanitariaty. Poddasze adaptowano na świetlicę, a opuszczone przez dyrektora mieszkanie przerobiono na oddział przedszkolny. Lata 70-te i 80-te to również czas podnoszenia kwalifikacji przez nauczycieli. W latach powojennych  do uprawiania zawodu nauczyciela wystarczało ukończenie liceum pedagogicznego. Teraz większość nauczycieli rozpoczęła lub ukończyła studia.
 W latach 1992-1997 dyrektorem szkoły była pani Elżbieta Dębicka. W tym  czasie podjęta została ostateczna decyzja o budowie nowego budynku szkolnego, ponieważ nauka odbywała się w dwóch starych, ciasnych budynkach, leżących po obu stronach ruchliwej drogi międzynarodowej.

       

          Lata 1997-2006

W końcu spełniły się marzenia dzieci, rodziców i nauczycieli. Rok szkolny 1997/98 został rozpoczęty w nowo wybudowanym budynku szkolnym. Do dyspozycji  dzieci oddano również nową świetlicę, stołówkę, bibliotekę oraz piękną, choć małą salę gimnastyczną. Akcją przeniesienia rzeczy ze starej szkoły i zagospodarowania terenu nowej kierowała nowa dyrektor, pani Brygida Małeć.
            W tym samym roku przy szkole powstał Ludowy Uczniowski Klub Sportowy           z sekcją zapaśniczą prowadzoną przez trenera klasy mistrzowskiej, Bolesława Jurewicza.
            W 1999 roku szkoła wzbogaciła się o pracownię komputerową.
Rok 2000 to kolejny przełom w historii szkoły. W wyniku reformy edukacji w miejsce      VIII- klasowej szkoły podstawowej powstała 6-klasowa szkoła podstawowa i 3-letnie gimnazjum. Uczniowie kończący Szkołę Podstawową w Rogóżu mogą kontynuować naukę
 w gimnazjum, które istnieje w tym samym budynku. Od roku szkolnego 2006/07 uczniowie klas I-VI uczą się języka angielskiego.
          17 października 2006 roku to dzień poświęcenia sztandaru oraz nadania szkole imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego.


 Od 1 września 2008 roku szkoła funkcjonuje jako Zespół Szkół w Rogóżu ,  w skład którego wchodzi Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego i  Publiczne Gimnazjum. Do szkół uczęszczają uczniowie z następujących miejscowości: Rogóż, Budniki, Kotowo, Morawa, Knipy, Sarnowo, Marków, Markajmy, Wojdyty.

 1 września 2017 roku w wyniku reformy edukacji Zespół Szkół w Rogóżu przekształcono w Szkołę Podstawową im. Marszałka Józefa Piłsudskiego.