Ewaluacja planu pracy szkoły


Ewaluacja planu pracy szkoły za rok szkolny 2013/14

W roku szkolnym 2013/2014 problemem priorytetowym w planie pracy szkoły było nabycie przez uczniów właściwych norm społecznych.

Na podstawie analizy zapisów w dziennikach zajęć lekcyjnych, zajęć dodatkowych, obserwacji uczniów, wywiadów z uczniami i nauczycielami oraz na podstawie wyników ankiety można stwierdzić, iż:

Wszystkie działania przewidziane w planie zostały zrealizowane.

Działania te dotyczyły realizacji następujących zadań:

Zapoznanie uczniów z zasadami zachowania zawartymi w dokumentach szkołyOrganizowanie akcji charytatywnych, promowanie i wspieranie wolontariatuUczenie norm właściwego i kulturalnego zachowania sięPrzygotowanie do życia w grupieKulturalne zachowanie się uczniów w miejscach publicznych w czasie wycieczek, wyjazdów do kina itp.Uczenie tolerancji poprzez współpracę ze szkołą z KaliningraduOrganizacja zajęć równościowych dla uczniów klas I-IIIOrganizowanie zajęć integracyjnych dla klas I-III, IV-VI

W czerwcu 2014 r przeprowadzono ankietę wśród uczniów klas I-III i IV-VI. Wzięło w niej udział 76 uczniów, co stanowi 94% ogółu uczniów.

Na podstawie jej wyników można stwierdzić, iż spełnione zostały następujące kryteria sukcesu:

75% badanych uczniów udzieliłoby pomocy potrzebującym (wg badań- ponad 80%),100% uczniów odróżnia właściwe i niewłaściwe zachowania,75% uczniów stosuje w praktyce zasady i normy społeczne, przewiduje konsekwencje swoich słów i czynów, odpowiada za podjęte zobowiązania

Spełnione zostało również kryterium ,,90% ankietowanych uczniów wykazuje tolerancję wobec inności’’, gdyż tylko 2,6% badanych uczniów wykazało jawną postawę nietolerancji. Jednakże 17,1% uczniów wykazało postawę bierną, bojąc się, że inni będą się z nich śmiać jeżeli będą kolegować się z osobą ,,inną’’ odstającą od grupy.

Wnioski:

Nadal należy pracować nad kształtowaniem postawy tolerancji wśród uczniów oraz kształtowaniem kultury słowa i asertywności